01 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

2019 - ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރުމާބެހޭ

29 އޯގަސްޓު 2019

2019 - އަލަށް ގެޒެޓު ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާބެހޭ

10 އޭޕްރީލު 2018

2018 - ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކުރުން

23 ޖެނުއަރީ 2018

2018 - ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލިބިދާނެފަދަ ފަރާތްތަކުން ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްކުރުން މަނާކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

13 ޖޫން 2016

2016 - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްއިން އިންވެސްޓްކުރުން މަނާ އެސެޓްތަކުގެ ބާވަތް (އުވާލެވިފައި)

19 އޭޕްރީލު 2016

2016 - މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމާބެހޭ

26 ނޮވެމްބަރު 2015

2015 - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްއިން އިންވެސްޓްކުރުން މަނާ އެސެޓްތަކުގެ ބާވަތް (އުވާލެވިފައި)

13 ނޮވެމްބަރު 2014

2014 - ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިވުމާގުޅޭ

13 ނޮވެމްބަރު 2014

2014 - ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިވުމާގުޅޭ

12 ނޮވެމްބަރު 2014

2014 - ލިސްޓަޑް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގައި ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ދައުރު