27 ޖޫން 2011

2011 - ޑީލިންގ ކުންފުނިތަކަށް އިތުރު ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުން

05 ޖޫން 2011

2011 - ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތް މާނަކުރުމާބެހޭ

30 ޖޫން 2010

2010 - ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު ބަޔާންކުރުން

21 ޖޫން 2010

2010 - އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ އާއި، ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ނެގުމާގުޅޭ ގޮތުން މިއޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ ސާކިއުލަރ ނަންބަރު 179-CIR/2008/02 އަށް އިސްލާޙު ގެނައުން

03 ސެޕްޓެމްބަރު 2009

2009 - މިނިމަމް ކުއާޓަލީ ރިޕޯޓިންގ ރިކުއަރމަންޓްސްއަށް ޢަމަލުކުރުން

07 ޖޫން 2009

2009 - އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ އެޑްވައިޒަރީ ކެޕޭސިޓީ

30 ނޮވެމްބަރު 2008

2008 - ޑިއުޓީޒް އޮފް އޮޑިޓަރޒް އަންޑަރ ދަ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް އެކްޓް

13 ނޮވެމްބަރު 2008

2008 - ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ދޫކުރާ ލައިސަންސްއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ

17 ޖެނުއަރީ 2008

2008 - އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ އާއި، ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ނެގުމާގުޅޭ

15 ޖެނުއަރީ 2008

2008 - ރެގިއުލޭޝަން އޮން ލައިސަންސިންގ އެންޑް ކޮންޑަކްޓް އޮފް ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީ ގަވާއިދަށާއި ސްޓޮކް އެކްސްޖޭންޖު ކުންފުންޏަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުން