07 ޖުލައި 2022

ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު

19 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

މިނިމަމް ކްރައިޓީރިއާ ފޯރ ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓިންގ ފޯރ ލިސްޓެޑް ކޮމްޕެނީސް

27 އޯގަސްޓު 2019

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު

27 އޯގަސްޓު 2019

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު (އަންއޮފިޝަލް ޓްރާންސްލޭޝަން)

18 ޖެނުއަރީ 2018

ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލިބިދާނެފަދަ ފަރާތްތަކުން ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްކުރުން މަނާކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު 

19 ނޮވެމްބަރު 2013

ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ' މިންގަނޑުތަކުގެ ގައިޑްލައިން

19 ނޮވެމްބަރު 2013

ގައިޑްލައިންސް އޮން ވޯޓިންގ ބައި ޕްރޮކްސީ އެޓް ޖެނެރަލް މީޓިންގްސް އޮފް ލިސްޓަޑް ކޮމްޕެނީޒް

19 ނޮވެމްބަރު 2013

ގައިޑްލައިންސް އޮން އެޕްރީވިންގ އެޑްވަޓީސްމަންޓްސް ރިލޭޓިންގ ޓު ސެކިއުރިޓީޒް

21 ޖުލައި 2013

ސުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު