05 ނޮވެމްބަރު 2014

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު

05 އޭޕްރީލު 2014

މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

05 އޭޕްރީލު 2014

ފިޓްނަސްއާއި ޕްރޮޕްރައިޓީގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގައިޑްލައިން

27 ޖެނުއަރީ 2014

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – 1 ވަނަ އިސްލާޙު

21 ޖުލައި 2013

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

02 އޭޕްރީލު 2012

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

02 އޭޕްރީލު 2012

ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

28 އޯގަސްޓު 2011

ކަސްޓޯޑިއަލް ޚިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޤަވާއިދު 

28 އޯގަސްޓު 2011

ސެކިއުރިޓީޒް (ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ފަންޑާބެހޭ) ޤަވާއިދު 2010

20 ޖޫން 2010

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖަންސީތަކާބެހޭ ޤަވާއިދު