11 ޖޫން 2024

ަައައި އޭ ޑީ އެސް ގައިޑަންސް ނޯޓް

11 ޖޫން 2024

އާމްދަނީއާއި މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ފުރިހަމަ ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގައިޑަންސް ނޯޓު

27 މާރިޗު 2024

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެމްޕީއޭއޯ) އިން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާ ބެހޭ ގައިޑްލައިން

26 މާރިޗު 2024

ޞުކޫކު ވަކާލާ ބިލް - އިސްތިޘްމާރު ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

19 ފެބްރުއަރީ 2024

ޞުކޫކު މުޝާރަކާ މުތަނާޤިޞާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

18 ޖެނުއަރީ 2024

(އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގ ގެ އުޞޫލު ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޚު ގެނައުން

11 ޖެނުއަރީ 2024

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ޓެމްޕްލޭޓް

03 ޖެނުއަރީ 2024

އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭ

28 ޑިސެމްބަރު 2023

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއދު - އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

28 ޑިސެމްބަރު 2023

ސެކިއުރިޓީޒުދޫކުރާ ފަރާތްތަކު ގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހި ގަވާއަދު - އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު