ޝަރީޢާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށާއި، ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ގަނެވިއްކުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ބަލައިގަންނަ ޝަރީޢާގެ އަސާސްތަކާއި މިންގަނޑުތައް

22 ޖެނުއަރީ 2024

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް