ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

11 ޖެނުއަރީ 2021

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

412
643.67 KB