ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

13 މާރިޗު 2012

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް