ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސ\ިޓީ އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގަި ސޮއިކޮށްފި

13 މޭ 2018