ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ޔުނިޓާއި ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއްގައި ސޮއިކުރުން.

20 ޖޫން 2023

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް