ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާރޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން.

01 ނޮވެމްބަރު 2023

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް