28 އޯގަސްޓު 2012

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮގަސްޓް 2012

16 އޯގަސްޓު 2012

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޤާބިލް ފަރާތްތަކެއް އައްޔަންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

12 އޯގަސްޓު 2012

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީޒްގެ މެމްބަރޝިޕާގުޅޭ

12 އޯގަސްޓު 2012

އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ޕްރޮޕޯޒްޑް ބޮންޑް އިޝޫ ރޭޓްކޮށްފި

09 އޯގަސްޓު 2012

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ތެރެއިން އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ދައުރު

12 ޖުލައި 2012

ޤައުމީ ކުތުބުހާނާގައި "ކެޕިޓަލް މާކެޓް ކޯނަރ" ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި

05 ޖުލައި 2012

ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގައި ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް އަށަގެންނެވުމަށް މިވަގުތު އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ އެއް ފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް

13 ޖޫން 2012

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއާއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

07 ޖޫން 2012

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ސިސްޓަމް އަދި އަސާސީ ޕެންޝަން ދޫކުރާ އުމުރާ ގުޅޭ

06 ޖޫން 2012

ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާތަކުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ހިއްސާދާރުން ބައިވެރިވުމަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި