29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސެކިިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

01 ޖޫން 2021

އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ ދައުރާއި އެ ޑިރެކްޓަރުން ގަވައިދުން ބައްދަލުވަމުން ދިއުމާ ގުޅޭ

28 އޭޕްރީލު 2021

އެސް.ޓީ.އޯ ޕލކ: 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓުކުރި މާލީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

28 އޭޕްރީލު 2021

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ: ސީ.ޖީ ކޯޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލުމާބެހޭ

08 އޭޕްރީލު 2021

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ: އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020 އަދި އޭ.ޖީ.އެމްގެ ސުންގަޑި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް އިތުރުކޮށްދިނުން

28 ފެބްރުއަރީ 2021

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރެއްވުން.

10 ފެބްރުއަރީ 2021

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ: ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ދޫކުރުން

14 ޖެނުއަރީ 2021

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު އައްޔަން ކުރުން

11 ޖެނުއަރީ 2021

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

24 ޑިސެމްބަރު 2020

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާބެހޭ