02 ޖޫން 2022

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކު ގެ ޑިރެ ކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ތައާރަފުކޮށްފި

26 މޭ 2022

ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކަސްޓޯޑިއަލް ސަރވިސަސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

14 ޑިސެމްބަރު 2021

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުނިން ބޭއްވި ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ކޮންފެރެންސް

06 އޮކްޓޯބަރު 2021

(ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު )ގަވާއިދު ނަންބަރު: 126-R/2021 )އަށް އިޞްލާޙުގެނައުން

04 އޮކްޓޯބަރު 2021

ސީއެމްޑީއޭގެ ފަރާތުން 'ވަރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2021' ފާހަގަކުރުން

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސެކިިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

01 ޖޫން 2021

އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ ދައުރާއި އެ ޑިރެކްޓަރުން ގަވައިދުން ބައްދަލުވަމުން ދިއުމާ ގުޅޭ

28 އޭޕްރީލު 2021

އެސް.ޓީ.އޯ ޕލކ: 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓުކުރި މާލީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

28 އޭޕްރީލު 2021

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ: ސީ.ޖީ ކޯޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލުމާބެހޭ

08 އޭޕްރީލު 2021

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ: އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020 އަދި އޭ.ޖީ.އެމްގެ ސުންގަޑި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް އިތުރުކޮށްދިނުން