28 ފެބްރުއަރީ 2021

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރެއްވުން.

10 ފެބްރުއަރީ 2021

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ: ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ދޫކުރުން

14 ޖެނުއަރީ 2021

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު އައްޔަން ކުރުން

11 ޖެނުއަރީ 2021

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

24 ޑިސެމްބަރު 2020

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާބެހޭ

19 ޖުލައި 2020

ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ 2019 އަހަރީ ރިޕޯޓް ޝާއިރުކުރުމާއި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމާގުޅޭ

05 ޖުލައި 2020

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ

01 ޖުލައި 2020

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ: އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 ޝާއިޢުކުރުން ލަސްވުމާބެހޭ

07 މޭ 2020

ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅޭ ެިއިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ޝާޢިރުކުރުން

30 އޭޕްރީލު 2020

އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރުން