19 ޖުލައި 2020

ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ 2019 އަހަރީ ރިޕޯޓް ޝާއިރުކުރުމާއި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމާގުޅޭ

05 ޖުލައި 2020

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ

01 ޖުލައި 2020

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ: އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 ޝާއިޢުކުރުން ލަސްވުމާބެހޭ

07 މޭ 2020

ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅޭ ެިއިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ޝާޢިރުކުރުން

30 އޭޕްރީލު 2020

އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރުން

19 އޭޕްރީލު 2020

ކޮވިޑް19 ރެގިއުލޭޓަރީ ރިލީފް: ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ 2020ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓް

01 އޭޕްރީލު 2020

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް: ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތަކާއި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ލުއިދިނުމާގުޅޭ

26 މާރިޗު 2020

ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު މުއްދަތު (މާރިޗު 29 އިން އޭޕްރީލް 2، 2020) ގައި ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަމަޖެއްސުން

18 މާރިޗު 2020

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް: އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެއްސުން

25 ނޮވެމްބަރު 2019

އައި.ޑީ.ބީ - އިރްތީ : ވޯރކްޝޮޕް އޮން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓް