30 އޮކްޓޯބަރު 2019

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމް

20 އޮކްޓޯބަރު 2019

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ސޮޓްކް އެކްސްޗޭންޖް ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ފޯރަމް 2019 އާއި ބެހޭ

01 އޮކްޓޯބަރު 2019

ވާރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2019 ގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ފެށުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

27 އޯގަސްޓު 2019

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި

09 ޖުލައި 2019

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި

03 ޖުލައި 2019

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

30 ޖޫން 2019

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް (ހިއްސާ) ދޫކުރުމާގުޅޭ

30 އޭޕްރީލު 2019

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން

10 އޭޕްރީލު 2019

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2019