19 އޭޕްރީލު 2020

ކޮވިޑް19 ރެގިއުލޭޓަރީ ރިލީފް: ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ 2020ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓް

01 އޭޕްރީލު 2020

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް: ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތަކާއި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ލުއިދިނުމާގުޅޭ

26 މާރިޗު 2020

ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު މުއްދަތު (މާރިޗު 29 އިން އޭޕްރީލް 2، 2020) ގައި ސެކިއުރިޓީޒް މާރކެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަމަޖެއްސުން

18 މާރިޗު 2020

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް: އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެއްސުން

25 ނޮވެމްބަރު 2019

އައި.ޑީ.ބީ - އިރްތީ : ވޯރކްޝޮޕް އޮން އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓް

30 އޮކްޓޯބަރު 2019

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމް

20 އޮކްޓޯބަރު 2019

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ސޮޓްކް އެކްސްޗޭންޖް ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ފޯރަމް 2019 އާއި ބެހޭ

01 އޮކްޓޯބަރު 2019

ވާރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2019 ގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ފެށުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

27 އޯގަސްޓު 2019

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި