ޓްރެއިނިންގ ކަލަންޑަރ 2023

މަސް ދުވަސް ޕްރޮގްރާމް މޯޑް އޯޑިއަންސް ފީ ގޮނޑީގެ އަދަދު
އޮގަސްޓް 8-10 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޯގަސްޓް ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
އޮގަސްޓް 22-24 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޯގަސްޓް ފޭސް-ޓު-ފޭސް ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުން އަދި މެނޭޖްމަންޓް 1800.00 25-30
އޮގަސްޓް 30 ކޮންޓެމްޕޮރަރީ އިޝޫސް އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ފޭސް-ޓު-ފޭސް ދަޢުވަތު އަރުވާ ފަރާތްތަކަށް -
ސެޕްޓެމްބަރ 19-21 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ސެޕްޓެންބަރު ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
އޮކްޓޯބަރ 2-8 ވޯރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކްގެ ހަރަކާތްތައް - - -
އޮކްޓޯބަރ 24-26 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޮކްޓޯބަރު ފޭސް-ޓު-ފޭސް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
އޮކްޓޯބަރ 30-31 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޮކްޓޫބަރު ފޭސް-ޓު-ފޭސް ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އަދި އިސް މެނޭޖްމަންޓް 1500.00 15-20
ނޮވެމްބަރ 14-16 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ނޮވެންބަރު ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
ނޮވެމްބަރ 22 އީ.އެސް.ޖީ ގައިޑްލައިން އަދި އިޝުއަރ ރެގިއުލޭޝަންގެ އެމެންޑްމަންޓްސް އާއި ޑިސްކްލޯޝަރ ޕްލެޓްފޯރމް ފޭސް-ޓު-ފޭސް - -
ނޮވެމްބަރ 26-30 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ނޮވެންބަރު ވަރޗުއަލް ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުން އަދި މެނޭޖްމަންޓް 1000.00 25-30