13 ޖޫން 2016

2016 - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްއިން އިންވެސްޓްކުރުން މަނާ އެސެޓްތަކުގެ ބާވަތް (އުވާލެވިފައި)

28 އޭޕްރީލު 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

19 އޭޕްރީލު 2016

2016 - މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމާބެހޭ

21 ޑިސެމްބަރު 2015

ލިސްޓިންގ ރޫލްސް

26 ނޮވެމްބަރު 2015

2015 - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްއިން އިންވެސްޓްކުރުން މަނާ އެސެޓްތަކުގެ ބާވަތް (އުވާލެވިފައި)

13 ނޮވެމްބަރު 2014

2014 - ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިވުމާގުޅޭ

13 ނޮވެމްބަރު 2014

2014 - ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިވުމާގުޅޭ

12 ނޮވެމްބަރު 2014

2014 - ލިސްޓަޑް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގައި ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ދައުރު

05 ނޮވެމްބަރު 2014

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު

24 އޭޕްރީލު 2014

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު