07 ޖޫން 2013

ސީ.އެމް.ޑީއޭގެ އިދާރީ ގަވާއިދު - (7 ޖޫން 2013)

15 އޭޕްރީލު 2013

2013 - ނޯ-ޔޯ ކްލަޔަންޓް (KYC) ފޯމްއާގުޅޭ

08 އޭޕްރީލު 2013

2013 - ޑީލިންގ ކުންފުނި (ޑީލާޒް) އަދި ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް (ބްރޯކަރޒް) އަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދާބެހޭ

30 އޯގަސްޓު 2012

ޕްރޮސީޖަރސް ފޯރ ޕޭމަންޓް އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް އޮފް ސެކިއުރިޓީސް އޮފް ސެކިއުރިޓީސް ޓްރާންސެކްޝަންސް

30 ޖުލައި 2012

ކްލިއަރިންގ އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް ޕޮލިސީ 

16 އޭޕްރީލު 2012

ޝަރީޢާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށާއި، ލިޔެކިޔުންތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ގަނެވިއްކުމުގެބޭނުމަށްޓަކައި ސީ .އެމް.ޑީ.އޭ އިން ބަލައިގަންނަ ޝަރީޢާގެ އަސާސްތަކާއި މިންގަނޑުތައް

02 އޭޕްރީލު 2012

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

02 އޭޕްރީލު 2012

ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

24 އޮކްޓޯބަރު 2011

2011 - ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތައް

11 އޮކްޓޯބަރު 2011

2011 - ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ސްޓޭންޑަޑައިޒްކުރުމާބެހޭ