2022 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ހުލާޞާއާއި ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު

20 އޭޕްރީލު 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް